fbpx

Regulamin

>

Regulamin korzystania z portalu internetowego www.kiddostyle.pl

Zależy nam, by wszyscy czytelnicy portalu internetowego kiddostyle.pl czuli się pewnie i bezpiecznie. Dlatego szczególnie dbamy o bezpieczeństwo i prywatność naszych użytkowników.

Regulamin dotyczy portalu internetowego kiddostyle.pl (“Portal”). Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem dotyczącym zasad korzystania z Portalu. Dzięki temu każdy użytkownik będzie mieć pewność, w jaki sposób przestrzegane są jego prawa oraz jaki sposób korzystania z Portalu jest zgodny z zasadami.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAŁOŻENIA

1. Właścicielem Portalu jest Karolina Koziejowska, 522-277-15-68, ul. Branickiego 21/107, 02-972 Warszawa (“Właściciel”, “Administrator”).
2. Właściciel udostępnia Portal bezpłatnie.
3. Właściciel udostępnia do kontaktu w sprawach redakcyjnych następujący adres poczty elektronicznej: redakcja@kiddostyle.pl

4. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Portalu, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku “Regulamin” w stopce Portalu.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POMOCĄ PORTALU

1. Przeglądać Portal mogą wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
2. Serwis udostępnia następujące funkcjonalności:

kontent tematyczny,

możliwość komentowania w wybranych miejscach,

newsletter.

§3. WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU

1. Aby korzystać z Portalu, powinniście Państwo dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.
2. Korzystanie przez Państwa z niektórych usług udostępnianych przez Portal wymaga spełniania przez Państwa następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel: dostęp do poczty elektronicznej.
3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Państwa z Serwisu należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji Państwa przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Portalu, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o Państwa komputerze, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której połączyli się Państwo z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.

§ 4. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

1. Czas korzystania z Portalu nie jest z góry ograniczony, jak również nie jesteście Państwo zobowiązani do korzystania z Portalu przez określony, minimalny okres.
2. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne.
3. Dodatkowym kosztem, jaki ponosicie Państwo w związku z korzystaniem z Portalu, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Portal, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Państwo korzystacie.
4. Korzystając z Portalu zobowiązujecie się Państwo do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązujecie się Państwo do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. Korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (netykieta).
6. Użytkownikom Portalu, zabrania się przesyłania za pomocą Serwisu materiałów:

zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;

zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;

zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;

naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;

zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu;

zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, \”konie trojańskie\”, dane zawierające “pluskwy”, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;

zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo, chyba, że możliwość wysłania takiej treści wynika wprost z danej sekcji Serwisu.

zawierających przekazy reklamowe, w szczególności zakazane jest zakładanie blogów reklamowych, czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym lub blogów, które są wyłącznie reklamą w postaci linku przekierowującego do innego bloga albo innej strony www.

dokuczliwych wobec innych użytkowników Portalu.

7. W przypadku stwierdzenia przez Właściciela, że użytkownik dostarczył treści o charakterze bezbarwnym lub w inny sposób naruszył postanowienia Regulaminu, w szczególności ust. 4 – 6 niniejszego § 4 Regulaminu, Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów) tego użytkownika, co, do których powziął wiarygodną wiadomość, że są bezprawne lub, że naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku usunięcia przez Właściciela treści (i innych materiałów) tego użytkownika, co, do których powziął wiarygodną wiadomość, iż są bezprawne lub, że naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, Właściciel wyśle do tego użytkownika prywatną wiadomość na podany przez tego użytkownika adres email wskazując na treści, które zostały usunięte i przyczynę ich usunięcia.

§ 5. ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA

1. Informacje zawarte na Portalu, a umieszczone przez Właściciela zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze.
2. Pozostałe wypowiedzi umieszczone na Portalu, a także zamieszczone przez użytkowników zdjęcia wyrażają punkt widzenia użytkowników, którzy je zamieszczają.
3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
4. Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Portalu. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Portalu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Państwa o tym fakcie.
5. Właściciel dokłada wszelkich starań, by naszym użytkownikom umożliwić jak najobszerniejszy dostęp do informacji znajdujących się w Sieci. Dlatego na stronach Portalu publikowane są linki do stron zewnętrznych zawierających interesujące informacje. Właściciel nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest Portal i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością Właściciela nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Właściciel nie odpowiada za politykę prywatności innych stron i nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania ze stron, do których umieszczono linki na Portalu ani tych, które zawierają linki do Portalu (niezależnie od tego, czy są to szkody materialne czy inne, związane z umieszczonymi w tych Serwisie informacjami, tekstami, plikami graficznymi lub programami). Większość stron udostępnianych w Internecie posiada własne regulaminy korzystania z zawartych w nich treści. Zachęcamy do zapoznawania się z tymi dokumentami – to pozwoli na uniknięcie nieporozumień.
6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz:

  • co do zasady nie usuwa albo nie modyfikuje danych,
  • posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz
  • nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.

7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez Państwa, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
8. Właściciel dba o to, by wszystkie umieszczane na Portalu przez Właściciela materiały były najwyższej jakości, kompletne i wartościowe. Zaznaczamy jednak, że Właściciel nie gwarantuje dokładności materiałów umieszczonych na Portalu (tekstów, obrazów i pozostałych plików).
9. Użytkownicy Portalu publikują swoje komentarze, opinie, wypowiedzi oraz zdjęcia wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Portalu, ponoszą odpowiedzialność za takie działania. Osoby zamieszczające materiały naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną, zgodnie z powszechnie obozującymi przepisami prawa.

§ 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Serwis jest udostępniany użytkownikom bezpłatnie. Wszelkie prawa do Portalu są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony – jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron serwisu. Korzystanie z Portalu przez użytkowników nie wiąże się z przeniesieniem na ich rzecz jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się na Portalu.
2. W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych na Portalu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych , ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej.
3. Właściciel zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Portalu, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisu, bez pisemnej zgody Właściciela jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w ustawie).
4. Zachęcamy naszych Użytkowników do współpracy z Portalem. Dziękujemy za przesyłane materiały. Zaznaczamy jednak, że Właściciel nie zwraca materiałów niezamówionych i może dowolnie decydować o ich publikacji.
5. Udostępniając na Portalu jakiekolwiek materiały, Użytkownik oświadcza, iż:
a. posiada uprawnienia do upowszechniania tych materiałów i ich publikacja nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich;
b. posiada wymagane prawem zezwolenia od osób, których wizerunki (bądź prace chronione prawem autorskim) umieszcza w swoich materiałach (zdjęcia, filmy),
c. wyraża zgodę na automatyczną modyfikację zdjęć przez Właściciela Portalu bez ich istotnej zmiany (procedura modyfikacji jest zautomatyzowana systemowo, np. tworzenie miniatur).
6.  Właściciel pragnie zwrócić uwagę Użytkowników, iż udostępniając swoje zdjęcia, utwory lub przedmioty prawa autorskiego w Internecie, decydują się na publiczne ich udostępnienie nieograniczonemu i nieokreślonemu na przyszłość kręgowi Użytkowników, co może nieść za sobą konsekwencje dotyczące możliwej przyszłej ochrony praw do wizerunku oraz praw do utworów czy przedmiotów prawa autorskiego.
7. Użytkownik, udostępniający na Portalu jakiekolwiek materiały innym Użytkownikom udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:

  • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  • trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.
  1. Użytkownik, udostępniający na Portalu jakiekolwiek materiały innym Użytkownikom udziela tym Użytkownikom na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:
  • trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych,
  • w zakresie własnego użytku osobistego.

10. Właściciel pragnie zwrócić uwagę Użytkowników, iż udostępniając swoje utwory lub przedmioty prawa własności przemysłowej na Portalu decydują się na publiczne ich udostępnienie nieograniczonemu i nieokreślonemu kręgowi czytelników i Użytkowników Portalu, co może nieść za sobą konsekwencję dotyczące możliwej przyszłej ochrony praw do takich utworów i przedmiotów prawa własności przemysłowej.
11. Nazwy produktów Właściciela, zamieszczone na Portalu, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte na Portalu inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku z czym, dostępu Państwa do Portalu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Portalu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Jeżeli chcielibyście się Państwo dowiedzieć więcej o zasadach ochrony prywatności obowiązujących na Portalu, zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności dostępną pod adresem: https://kiddostyle.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share